Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hydroizolacja fundamentów

Prawidłowe wykonanie izolacji pozwoli na lata zapewnić solidną ochronę fundamentów przed wodą, wilgocią czy też agresywnymi związkami chemicznymi występującymi w glebie. Eksperci Weber, by promować dobre praktyki wykonawcze, przygotowali schemat systemu hydroizolacji fundamentów  – na przykładzie zastosowania izolacji polimerowo-bitumicznej.

 

Obraz
hydroizolacje_header

 

Krok 1

Krok 1

Fundament powinien być wykonany zgodnie z projektem budynku.

Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność.

Ściana fundamentowa musi być równa, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy wypełnić.

Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.

 

Krok 2

Izolację poziomą wykonujemy z hydroizolacji mineralnej, która zabezpiecza beton przed kapilarnym podciąganiem wody oraz poprawia przyczepność pomiędzy fundamentem a ścianą. Do tej pracy rekomendowanym systemowym produktem jest weber.tec 824.

Weber.tec 824 nakładaj za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1 mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu powinna wynosić 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładaj, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu

 

Krok 3

Krok 3

Po oczyszczeniu podłoża wykonaj gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanoś ręcznie (szczotka, pędzel, wałek). Możliwe jest nakładanie natryskowe. Proporcje rozcieńczenia wynoszą wtedy (objętościowo) – 1 część weber.tec 901 na 15 części czystej wody.

Można też użyć weber.tec bitumal rozcieńczony z wodą 
w stosunku od 1:1 (1 część weber.tec bitumal na 1 część wody) do 1:6.

PamiętajPamiętaj

aby przestrzegać instrukcji i wskazówek znajdujących się na opakowaniu produktu i kartach technicznych.

 

Krok 4

Krok 4

Weber.tec Superflex 10 nakładaj przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie  roboczym. W przypadku wykonywania izolacji  przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatop wkładkę zbrojącą - siatkę z włokna nr 2.

weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych lub termoizolacyjnych i dalszych prac

PoradaPorada

Ściany fundamentowe należy zaizolować od każdej strony stykającej się z gruntem. Jeżeli nie ma wysokiego poziomu wody gruntowej to od strony wewnętrznej ściany  fundamentowej można wykonać hydroizolację lekką przy użyciu weber.tec 901, a od strony zewnętrznej ściany (wcześniej zagruntowanej weber.tec 901) preparatem webertec Superflex 10.

 

Krok 5

Krok 5

Siatka z włókna szklanego (opcjonalnie) – pomocna przede wszystkim do kontroli grubości wykonanej izolacji.

Krok 6

Styropian o wysokiej wytrzymałości (np. styrodur) – ma za zadanie zarówno ocieplić konstrukcję, jak i chronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi np. zarysowaniem. Styropian należy przykleić na suchą izolację za pomocą tego samego produktu, z którego została wykonana izolacja. Styropian trzeba podciąć w odpowiedni sposób, aby dobrze przylegał do łączenia ze ścianą. weber.tec bitumal jest produktem, który nie degraduje styropianu i może być użyty zarówno jako izolacja jak i do przyklejania płyt.

Krok 7

Warstwy posadzkowe: folia polietylenowa, siatka stalowa, jastrych, zaprawa klejowa, płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania, panel izolacyjno-drenażowy.